About Us – เว็บไซต์ peoplelikeuscollective เป็นเว็บไซต์ที่จะออกมาให้ข้อมูลประวติของบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งของไทยเเละต่างประเทศ